โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ สร้างกลไกการขับเคลื่อนค่านิยม RMUTL  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ สร้างกลไกการขับเคลื่อนค่านิยม RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3926 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  จัดโดยสำนักงานอธิการบดี และผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา รวมถึงการสร้างการตระหนักและร่วมเผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร  เพื่อมุ่งหวังในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน มทร.ล้านนา รวมถึงการสื่อสารองค์กรที่ดีเพื่อสร้างบ้านหลังที่สองให้เป็นที่ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ที่สมบูรณ์พร้อม  ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดในการกำหนดความหมายและการสร้างคุณค่าค่านิยมหลัก RMUTL อันประกอบด้วย R คือ Responsibility M คือ Morality U คือ Unity T คือ Technology L คือ Learning society   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา