โลโก้เว็บไซต์ การขยายเวลาการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการในพื้นที่พิษณุโลก  น่าน  ลำปาง   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขยายเวลาการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการในพื้นที่พิษณุโลก น่าน ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2849 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.        ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่  9  มีนาคม  2560  กำหนดให้มีการรับสมัคร ในวันที่  20 - 31  มีนาคม  2560 นั้น

  บัดนี้ได้ถึงกำหนดเวลาหมดเขตรับสมัครเลือกตั้งแล้ว  และมีพื้นที่ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการน้อยกว่าสองส่วนราชการดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓  คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงมีมติในการประชุมครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  4 เมษายน  2560 ให้มีการขยายเวลาการรับสมัครในพื้นที่พิษณุโลก  น่าน  ลำปาง   ตามกำหนดการดังนี้  

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

การดำเนินการ

1

4 – 10  เมษายน  2560

รับสมัคร

2

11  เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ ให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ดังนี้

1. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า  ในวันที่  24  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่                                                                                                                      2.ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป  ในวันที่  26 เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ 

(ดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา