โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชฯ พ.ศ. ๒๕๔๗

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 3136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗

ณ กองคุ้มครองพันธุ์พืช ตึกโภชนากร ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

>> รายละเอียดเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา