โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5923 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครคณาจารย์และข้าราชการเพื่อรับเลือกตั้งาเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นคณาจารย์หรือข้าราชการและไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยผู้สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณจารย์และข้าราชการสามารถยื่นใบสมัครหรือเสนอรายชื่อ ภายในวันที่ 7-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการดังนี้

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

เชตพื้นที่ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรของแต่ละพื้นที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยฯ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักงานสถาบันฯ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

การรับสมัครสภาคณาจารย์.rar


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา