โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา รายงานผลการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา รายงานผลการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1785 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินการสนองงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการประกอบด้วย
โครงการที่ 1 การพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผักและพืชอาหาร 11 ชนิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนาพันธุ์พืช 11 ชนิด อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พริกขี้หนู พริกขี้หนูใหญ่(ชี้ฟ้า) พริกใหญ่(หนุ่ม) มะเขือเทศ มะเขือเปาะ แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ผักกวางตุ้ง บวบเหลี่ยม และฟักทอง โดยการพัฒนาพันธุ์ให้มีลักษณะเด่น 3 ลักษณะคือ 

1.ทำให้เป็นพันธุ์ ผสมเปิด ให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกเองได้ต่อเนื่อง
2.คัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดี มีความแข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลง
3.มีผลผลิตที่ดี ทั้งปริมาณและคุณภาพ ไม่แพ้พันธ์การค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2560 ได้ดำเนินการส่งมอบข้อมูลให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พิจารณาขึ้นทะเบียน จำนวน 2 ชนิดพืชได้แก่ มะเขือ
เทศพื้นเมือง เบอร์ 2 และ ถั่วฝักยาว เบอร์ 1 


โครงการที่  2 การผลิตเมล็ดผักประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจำนวน 6 ชนิดพืช เพื่อใช้ในการเป็นเมล็ดพันธุ์สำรอง แจกเกษตรกร และผู้สนใจ ได้แก่ พริกขี้หนู แตงกวา ฟักทอง มะเขือเทศ ผักกวางตุ้ง และคะน้า เป้าหมายผลิตเม็ดพันธุ์รวม 200 กิโลกรัม 
โครงการที่ 3 การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ได้ดำเนินการ จัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร จัดเตรียมสารชีวภัณฑ์ จัดการฝึ
กอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อีกทั้งผลิตและแจกกล้าพันธุ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ในพื้นที่ของตน
โครงการที่ 4 การผลิตแตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาว มะเขือเทศเบอร์ 2 และเบอร์ 4 ผลสด ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ได้ดำเนินการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ ปละปลูก แตงกวาผลสั้นแตงกวาผลยาว มะเขือเทศเบอร์ 2 และเบอร์ 4 ผลสด ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำนวน 24 รุ่น เพื่อใช้ในร้านจันกะผัก ปริมาณรวม 3,483 กิโลกรัมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา