โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมส่งบุคลากรการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นและนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น มทร.ล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญร่วมส่งบุคลากรการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่นและนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5776 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดให้มีการคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น และนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่นักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนางานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมส่งบุคลากรที่มีผลงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และเหมาะสมตามคุณสมบัติของนักบริการวิชาการที่ดี โดยพิจารณาเลือกจากคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร มทร.ล้านนาจาก ทุกคณะ/เขตพื้นที่ สวก. และ วทส. แห่งละ 2 ท่านแบบฟอร์มส่งนักบริการบริการวิชาการดีเด่นและนับริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น ดังนี้

  1. นักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น [docx] 
  2. นักบริการวิชาการดีเด่น [docx]ส่งรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มมาที่ 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

Email: kaewpanya.km@gmail.com


ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
สรุปจำนวนนักบริการวิชาการที่ร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นนักบริการวิชาการดีเด่น และนักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น มทร.ล้านนา ประจำปี 2560

ที่
คณะ/เขตพื้นที่/
นักบริการวิชาการดีเด่น
นักบริการวิชาการรุ่นใหม่ดีเด่น

1.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


2.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
3
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

1
7สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
1
8คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
11
9คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
31
10คณะวิศวกรรมศาสตร์


11คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
11
12วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รวม
105

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา