โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พศ. ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและจะน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย ในโอกาสนี้ ชาวราชมงคลล้านนา ได้ร่วมใจกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจภายในเป็นตัวเลขเก้าด้วย 

        ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี มทร.ล้านนาเป็นส่วนที่ได้ถวายงานในโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และหน่วยงานวิชาการต่างๆ สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีด้านระบบวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาระบบเกษตร (Engineering Energy and Environmental for Agriculture , 3E for A) ในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีกลยุทธ์การทำงาน เพื่อสร้างความสามารถของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและสถานีโครงการหลวงให้มีความรู้และทักษะด้านช่าง วิศวกรรม ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม การสร้างความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักร รวมไปถึงการวางแผนป้องกัน (Preventive Maintenance) และการวางแผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม (TPM) 

        ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหล่าชาวราชมงคลล้านนาได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเวทีแห่งการฝึกฝน วิจัย พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดลงสู่ชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา