โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 782 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประ่จำและข้าราชการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ (๑)    คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จึงประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา