โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่นายวิทูรย์  ส่องแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  ได้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2559  ส่งผลให้จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 จากคณาจารย์ประจำว่างลงก่อนครบวาระ มหาวิทยาลัยฯจึงดำเนินการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  แทนตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  พ.ศ.๒๕๕๓  และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1218 ในวันและเวลาราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา