โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (รอบโควต้าเรียนดี) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มทร.ล้านนา รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (รอบโควต้าเรียนดี)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2921 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้าเรียนดี โดยผู้ทีสมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (4 หรือ 5 ภาคเรียน) และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ซึ่งจะเปิดรับสมัครใน 3 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับ 38 คน

2.เตรียมบริหารธุรกิจ รับ 14 คน

3.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 14 คน 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th/Qc/  ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2559 และสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โทร.053-266 ต่อ2130 หรือ 093-318-1316 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา