โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  AccessScience | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ AccessScience

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2565 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1813 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  AccessScience
     
       เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เสมือนสารานุกรม (Encyclopedia) เคลื่อนที่ พร้อมมีหนังสือตำราเรียนในชุด Schaum
มัลติมีเดีย แอนิเมชั่น ประวัตินักวิทยาศาสตร์คนดังของโลก บทความ คำจำกัดความ และอื่นๆ
เปิดทดลองใช้งานระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 
เข้าใช้บริการได้ที่ >>> Home Page | McGraw Hill's AccessScience
ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบโดยตรง นางสาวสุพิศ  ทองซัง งานหอสมุด ,E-Mail : supis@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 053-921444 #1332ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา