โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศก์การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 ของคุรุสภา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศก์การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 ของคุรุสภา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศก์การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 ตามประกาศของคุรุสภา ผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง กรรมการสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่มีบทบาทในการประเมินสามารถให้คำแนะนำหรือชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติการฝึกสอนให้มีความสามารถด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 ของคุรุสภา


ภาพ - ข่าวโดย; ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา