โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนำผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ  ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จวบจนถึงปัจจุบัน

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเขตพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานยังความปลื้มปิติอย่างยิ่ง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกหมู่เหล่า

วันที่ 22 มกราคม 2530 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการพิมพ์ระบบออฟเซท และระบบซิลด์สกรีน การถักทอ  พิมพ์ภาพ  ช่างทองรูปพรรณเซรามิก  จิตรกรรมและประติมากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่  (เจ็ดยอด)

วันที่ 30 มกราคม 2530 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการของสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง  การผลิตไวน์ผลไม้ไทย การผลิตเต้าเจี้ยว ซีอิ้ว  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  แปลงวิจัยธัญพืชเมืองหนาว ฯลฯ

วันที่  23  พฤศจิกายน 2547 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามโครงการวิจัยส่วนพระองค์  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง 

วันที่  14  ธันวาคม 2549 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

วันที่ 21 มกราคม 2551  เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ และดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น)  ได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน โครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการฟักทองพันธุ์พระราชทานโอโตะ  ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการสาธิตกระบวนการผลิตแจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ  (Digitized Thailand Project) และผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ

 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อจัดหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2553 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน

สนองงานตามแนวพระราชดำริ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริ สู่การปฏิบัติก่อเกิดโครงการบริการวิชาการต่างๆเพื่อเป็นเวทีในการฝึกฝน เรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและท้องถิ่น

5. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการดำเนินการวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเสด็จพระราชดำเนิน เปิดศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ณ  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

จวบจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรเป็นประจำทุกปี

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อพันธุ์พืช 3 ชนิด ประกอบด้วย ฟักทองผลเล็ก พันธุ์ลายข้าวตอก ทรงพระราชทานชื่อว่า "ฟักทองประกายดาวล้านนา" ผักกวางตุ้งดอก ทรงพระราชทานชื่อว่า “กวางตุ้งเหลืองล้านนา" และพันธุ์มะเขือเปราะ (เบอร์ 2) ว่า "มะเขือเปราะเพชรล้านนา"

โครงการหลวง

                 “ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ” เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ภายใต้กรอบการทำงาน “วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่องานเกษตรกรรมพื้นที่สูง” (Engineering Energy and Environment for Agriculture : 3Es for A) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปมีพื้นที่ดำเนินการประกอบด้วยสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน 38 แห่ง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยาและลำพูน ใน 20 อำเภอ 275 หมู่บ้าน

วิทยา กวีวิทยาภรณ์ ถ่ายภาพ

สิริญญา ณ นคร เขียน

โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการสนองงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ เพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงและทำการสำรวจความหลากหลายของชนิดปลาในลุ่มแม่น้ำว้า เพื่อพัฒนาศักยภาพปลาต้นน้ำน่านเชิงเศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนของชุมชนรวมถึงการออกแบบศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าฯ แสดงวิถีชีวิตของหลากหลายชาติพันธุ์ การออกแบบและสร้างสะพานข้ามลำน้ำมาง ให้มีความทนทาน ปลอดภัย เพื่อใช้สัญจรในการดำรงชีพ ของชนเผ่ามลาบรี ตลอดจนการศึกษาวิจัยพัฒนาภูมิปัญญาชนเผ่ามลาบรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชนเผ่า โดยสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ครัวเรือน

เข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (https://www.facebook.com/media/set/?vanity=682631851747556&set=a.5342038139140214)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา