โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เปิดกิจกรรม Design Thinking ชวนประชาคมราชมงคลล้านนา ร่วมกันพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เปิดกิจกรรม Design Thinking ชวนประชาคมราชมงคลล้านนา ร่วมกันพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Design Thinking (กระบวนการการคิดในเชิงออกแบบ) ภายใต้ “โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดขึ้นโดย สำนักเคเอกซ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อช่วยอาจารย์และคณะทำงานในการแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ถูกกำหนดขึ้นในโครงการ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อหาวิธีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาและออกแบบการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ

           รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “กิจกรรม Design Thinking (กระบวนการการคิดในเชิงออกแบบ)  เป็นหนึ่งกิจกรรมของ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) ของ มทร.ล้านนา ที่ได้รับโอกาสจาก สอวช. ให้เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือตอนบน ในการดำเนินการ พัฒนาเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ มทร.ล้านนา สอดรับกับประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่ได้จัดกลุ่มให้ มทร.ล้านนานั้นอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) มีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง โดยมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การจัดการการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่ง มทร.ล้านนานั้นมีพันธกิจที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการขับเคลื่อน ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ  การส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงาน กิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พัฒนาศักยภาพของตนในเองด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์รวมถึงการหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ”

            และในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้เยี่ยมชมการจัดโครงการอบรมเทคโนโลยี ROBOT KUKA ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพูดคุยหารือกับหน่วยงานในพื้นที่ดอยสะเก็ด อาทิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อรับทราบข้อปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงาน รวมถึงหารือ ในแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา