โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T พื้นที่ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T พื้นที่ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2942 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T พื้นที่ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและประชาชน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะกรรมการจากตัวแทนแต่ละคณะฯได้แก่ อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล ดร.อัมพิกา ราชคม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เกิดศิริ ชมภูกาวิน และอาจารย์อำพร กันทา จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้ตอบสนองเป้าประสงค์ และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

            โดยพื้นที่ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยอาจารย์ณัฐวุฒิ  สังข์ทอง และทีมงานนักศึกษา โดยดำเนินการพัฒนาภายใต้โครงการทุนวัฒนธรรมแลนด์มาร์คท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาและบริการสังคม ชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs การสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในตำบลต่างๆ สู่การพัฒนาประเทศต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา