โลโก้เว็บไซต์ Upgrade-skill training course หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Upgrade-skill training course หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 6780 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ได้จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" Upgrade-skill training course หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก โดย ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ วังงอน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
     สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา การเข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มาตรการ D-M-H-T-T โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรม และสถาบันพัฒนาแรงงาน ๙ พิษณุโลก เป็นอย่างดี

 

ภาพ-ข่าว โดย ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์ วังงอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา