โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 เมษายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในคำสั่งการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 41(2/2564) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายยุรธร จีนา อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสัมคมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2.นางสาววรวลัญช์  ฉิมพะเนาว์ อาจารย์สาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยและสหวิทยากร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา