โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3748 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 มีนาคม 2564  ที่อาคารอเนกประสงค์  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ร่วมกิจกรรมจำนวน  199  คน  นอกจากนี้   มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ”  ให้กับ ผศ.ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษา  ผู้ที่มีผลงานด้านกิจกรรม ด้านกีฬา ด้านวิชาการ    และด้านวัฒนธรรม   โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา       พิธีอำลาสถาบัน  โดยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวแสดงความรู้สึกและคำอำลาสถาบัน  ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มอบพานพุ่มแด่ผู้แทนคณาจารย์ และพิธีผูกข้อมือกับผู้แทนนักศึกษา    จากนั้น ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ประธานในพิธีกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาภายในงาน ดังกล่าว   คณาจารย์ผู้ร่วมพิธีผูกข้อมือให้นักศึกษา  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

         

 

ภาพ - ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา