โลโก้เว็บไซต์ โครงการราชมงคลล้านนาพิษณุโลก อาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 15 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการราชมงคลล้านนาพิษณุโลก อาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 2937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก อาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 15" เมื่อวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าขนุน ตำบลบ้านกลาง อำเกอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยทางชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกไปให้ความรู้ด้านต่างๆ และพัฒนาโรงเรียนให้กับเยาวชนที่ห่างไกล และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้การศึกษาที่เท่าเทียมกับการศึกษาในปัจจุบัน โดยออกไปพัฒนาซ่อมแชม ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่ชำรุดเสียหายปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้เหมือนเดิม เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย พร้อมทั้งช่วยเหลือด้านอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า หนังสือ สื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างเพิ่มเติมความรู้ และยังมีการให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ การมีจิตอาสา ให้กับนักศึกษาในชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา