โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 เตรียมพร้อมเป็นสถานศึกษาสายอาชีพต้นแบบ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพ และสร้างโอกาสในเยาวชนได้เรียนต่อสายวิชาชีพระดับสูง | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เดินหน้า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 เตรียมพร้อมเป็นสถานศึกษาสายอาชีพต้นแบบ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพ และสร้างโอกาสในเยาวชนได้เรียนต่อสายวิชาชีพระดับสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 จัดขึ้นโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์  ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์โฮเล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ คือการพัฒนากำลังคนสายอาชีพ และสร้างโอกาสในเยาวชนได้เรียนต่อสายวิชาชีพระดับสูงและได้มีงานทำจริงและต้องเป็นบริษัทหรือสถานผู้ประกอบการที่มีการทำงานกับสถานศึกษาในรูปแบบ WIL เต็มรูปแบบ โดยเน้น 3 สาขา ได้แก่ 1. เป็นสาขาเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ 2. สาขาขาดแคลนในท้องถิ่นนั้นๆ และ3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

                 โดยในปี พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมรับทุนเป็นปีที่ 3 และได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอผ่านการพิจารณาขั้นต้น จำนวน 2 ประเภททุน คือ ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) จำนวนผู้รับทุนตามโครงการ 75 ทุน และ ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) จำนวนทุนตามโครงการ 50 ทุน โดยมีจำนวนทุนรวม 125 ทุน โดยมีรายละเอียดของทุนดังนี้

ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงรายและตาก
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) มทร.ล้านนา เชียงรายและเชียงใหม่
  3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาช่างโลหะ มทร.ล้านนา ตาก
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา ตาก
  3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา น่าน และพิษณุโลก

             โดยคุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุนในส่วนคุณสมบัตินักเรียนทุน ต้องมี 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 2. มีศักยภาพในการเรียนจนจบโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือมีความสามารถพิเศษการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสาขาที่เปิดรับ และกำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) โดยสามารถติดต่อและสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงาน  คุณอัมพร (อุ๋ย) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา

 

สนใจติดต่อข่าวทุนได้ที่  Fanpage

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา