โลโก้เว็บไซต์   ทีมสะเต็ม (STEM)  ราชมงคลล้านนาเสริมทักษะทางความคิดนอกห้องเรียนแก่นักเรียน สาย Gifted โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์ฯ ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สร้างสรรค์เสริมความรู้ด้านวิทย์-คณิต | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมสะเต็ม (STEM) ราชมงคลล้านนาเสริมทักษะทางความคิดนอกห้องเรียนแก่นักเรียน สาย Gifted โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์ฯ ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สร้างสรรค์เสริมความรู้ด้านวิทย์-คณิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4050 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ทีมสะเต็ม (STEM) ราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ดร.สุวิชช์ ชนะศานวรคุณ ผศ.ฉัตรชัย เลาวกุล อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโปรแกรม Gifted Math-Science ระดับชั้น ป.4 จำนวน 123 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และบูรณาการกับรายวิชาแขนงอื่นๆ นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563  ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

           โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมช่วงเช้าเป็นฐาน " Happy Math & Science"ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ถูกแฝงอยู่ในชีวิตประจำวัน และเทคนิควิธีการคิดเลขอย่างง่าย ต่อด้วยการให้ผู้เรียนได้ช่วยกันลงมือทำในกิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำหนดให้ การออกแบบและสร้างที่สอดคล้องกับ STEM ภายใต้โจทย์ "Big Elephant" ส่วนในช่วงบ่ายฐาน "OX และ Lonely Dog"กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำงานเป็นทีม ร่วมกันวางแผน และยอมรับการตัดสินใจของเพื่อนร่วมทีม โดยนำทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกระบวนการ STEM ภายใต้โจทย์ "Lonely Dog" มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานผ่านกิจกรรม OX ที่จะได้เห็นทุกมิติในการร่วมกันทำงานในทีม เป็นอีกกิจกรรมที่ทุกคนได้สนุกและเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สร้างสรรค์

 

      ขอบคุณภาพและข้อมูลจากอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ทีมสะเต็ม (STEM)  ราชมงคลล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา