โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5941 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร C1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีนายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วศ.อว.)

     สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย วศ.อว. เพื่อให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เครื่องมือวัด แก่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยในภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยได้นำผู้ร่วมประชุมสัมมนาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัตการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย

       1.ห้องปฏิบัติการ Material Testing โดย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา

       2.ห้องปฎิบัติการ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม โดย รศ.ดร.พาณิช อินต๊ะ

       3.ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

       4.ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบขนส่งทางราง โดย ดร.แมน ตุ้ยแพร่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา