โลโก้เว็บไซต์ QR CLICK มุมมองความคิด ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

QR CLICK มุมมองความคิด ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่  29 ตุลาคม 2563  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดแสดงนิทรรศการ THESIS EXHIBITION 2020 “QR Click” Consumer in Digital Era by Printing and Packaging Technology  เพื่อจัดแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผนวกเข้ากับสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  จำนวน 32 ผลงาน  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

     รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาทุกคคนที่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดของตนเองในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นิทรรศการ “QR Click” เป็นการสะท้อนแนวความคิดและความสามารถของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลงานหลายชิ้นได้ต่อยอดมาจากสิ่งใกล้ตัว เช่น การดึงเอาธุรกิจที่บ้านมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของครอบครัว เป็นต้น หรือการบูรณาการโจทย์จากความต้องการของผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านแนวคิด ไอเดีย ผนวกเข้ากับสารสนเทศและเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นศักยภาพของนักศึกษาคือเค้ามีไอเดียและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเชิงประจักษ์ได้ ถึงแม้จะมี AI เข้ามาช่วยในการทำงานหลายขั้นตอน แต่สิ่งที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้ก็คือ ไอเดีย และความคิดของนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งก็ขอชื่นชมผลงานต้นแบบที่จัดแสดงในครั้งนี้และหวังว่า ผลงานทุกชิ้นจะได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดทางธุรกิจต่อไป”

     สำหรับผลงานโปรเจคด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ คือ QR Code รหัสสร้างสรรค์ เมื่อ Scan & Click คุณจะเข้าใจ  โดยผู้สนใจสามารถติดตามผลงานนักศึกษาได้ที่ facebook.:เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา