โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา ผนึก 4 สถาบันการอาซีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ดันฝีมือแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา ผนึก 4 สถาบันการอาซีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ดันฝีมือแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กันยายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4650 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากร ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการและบุคลากรและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทั้งยังร่วมกันพัฒฯทักษะของบุคคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบ Up –skill Re- Skill และ New-Skill พร้อมทั้งการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ งานวิจัยให้สามารถเข้าสู่เชิงอุตสาหกรรมและพานิชย์ได้ โดยในการลงนามครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี คณบดี 4 คณะของมทร.ล้านนา ร่วมลงนามพร้อมด้วยผู้แทนจาก สถาบันการอาซีวศึกษาภาคเหนือ ทั้ง 4 แห่ง

             รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา “กล่าวว่า ความร่วมมือของมทร.ล้านนากับสถาบันการอาชีวศึกษานั้นเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพราะ มทร.ล้านนาก่อนที่จะได้รับการยกวิทยะฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มกำเนิดจากการเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษามาก่อน ถึงแม้ว่าวันนี้สถานะของสถาบันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาก็คือการสร้างบุคลากรด้านวิชาชีพที่มีทักษะ มีสมรรถนะพร้อมปฏิบัติงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซี่งถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการศึกษาซึ่งกันและกัน ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขยายการพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มีความสอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และต่อจากนี้จะได้มีการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา