โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา สำรวจคุณภาพน้ำ ศึกษาแนวทางการให้ความรู้การสร้างระบบน้ำประปาในโครงการหลวง  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา สำรวจคุณภาพน้ำ ศึกษาแนวทางการให้ความรู้การสร้างระบบน้ำประปาในโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ 8 กค. 2563 ดร.ศิรประภา ชัยเนตร หัวหน้าโครงการพร้อมด้วย นายครรชิต เงินคำคง และนางสาวภาวริศ ถือคำ ผู้ร่วมโครงการ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อดำเนินการสำรวจและติดตามโครงการฟื้นฟูและการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบนำ้อุปโภคบริโภคเพื่อการใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายใต้โครงการ "ผลักดันการนำผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563" สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนาโดยได้เก็บตัวอย่างนำ้ภายในศูนย์เพื่อนำมาวิเคราะห์หาคุณภาพของน้ำ อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลภายในศูนย์เพื่อนำไปจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดอบรมให้ความรู้แนวทางการสร้างระบบนำ้ประปาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา