โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 12630 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มดีขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา