โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มิถุนายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1912 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำมีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา ความทราบแล้วนั้น

    มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปจะเป็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียนภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดังต่อไปนี้

 1.การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระยะเวลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2.การตอบแบบวัดการรับบรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

โดยสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้นส่วนเสียภาย (IIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/yu18im  และสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/yu18im  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นางมาลาริน ประจำดี โทร.053-921444 ต่อ 1000


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา