โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต 8พ ร่วมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ตามแนวทาง STEM Workforce  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต 8พ ร่วมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ตามแนวทาง STEM Workforce

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ดร.ภาสวรรษณ์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ อาจารย์ศรีธร อุปคำ  และ ผศ.ณัฐพงศ์  หล้ากอง อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์   มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคลีน และการบำรุงรักษาแบบทวีผลอย่างมีส่วนร่วมให้แก่พนักงานบริษัท ธารธนาคม จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ตาม “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรม SME 4.0” ภายใต้สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต 8 นครสวรรค์  และมทร.ล้านนา ในฐานะคณะทำงานที่ปรึกษาของโครงการ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ การบรรยาย หัวข้อ “การยกระดับพนักงานขับรถให้มีศักยภาพในการดูแลรักษารถบบรรทุกเบื้องต้นด้วยตนเอง” โดยอาจารย์ศรีธร อุปคำ การบรรยายหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกในการรักษ์องค์กร” โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ และการบรรยายหัวข้อ “การเพิ่มผลผลิตในองค์กรด้วยเทคนิคลีน” โดย ผศ.ณัฐพงศ์  หล้ากอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานในสถานประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตภาพ โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง STEM Workforce โดยการนำความรู้เกี่ยวกับ STEM สู่การสร้างแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลาย ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันหรือสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการผลิตภาคแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูล /ภาพ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา