โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                                      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ

                 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจาการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาส การรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้ที่มีหน้าที่สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ทั้งยังเป็นการอนุมัติให้ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ  

 

            มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศกำหนดมาตรการต่างๆ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา