โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ภาคฤดูร้อน/2562 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคฤดูร้อน/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคฤดูร้อน/2562

 

            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) COVID-19  มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยาวนาน ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3 ) การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งพิจารณาดำเนินการเรียนการสอนโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตร ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562  ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงกการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา