โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯจัดแสดงผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมฯจัดแสดงผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2936 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน ด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดนิทรรศการและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ เป็นการสรุปการเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยน ในภาคเรียนที่ 2  ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนา เป็นแรงบันดาลใจต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลงาน แสดงถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทย-จีน อย่างงดงาม

          ส่วนในภาคบ่ายวันเดียวกัน ทางคณะได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 16 มีนาคม 2563 จำนวน 30 คน ในหลักสูตรทัศนศิลป์ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ณ ห้องประชุม อาคารภูมิปัญญาล้านนา โดยมี ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอน ร่วมกิจกรรมพร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน จากการดำเนินโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา

-ขอบคุณภาพ /ข้อมูล ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา