โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2043 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  22  มกราคม  2563  วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 4/62 " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"  ในหัวข้อ  เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน  และ สอนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้  เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา  มีความเข้าใจในเรื่องความเสียสละของบรรพบุรุษไทย  พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และได้รับความรู้เรื่องการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย พร้อมทั้งการเตรียมการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

โดยทีมวิทยากร  จิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 4/62" เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"    ประกอบด้วย

1.พ.อ.รังสรรค์ คุ้มราษี (4A-041) กระทรวงกลาโหม

2.พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา (4A-152)สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ (4A-375) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

4.นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ (4A-436) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.นายธีรศักดิ์  ต๊ะอ๊อด (4A-474) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6.นางสาวศิวาพร วังสมบัติ (4B-168)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.นางสาวเพ็ญรพี ศิริจีรโชติ (4B-183) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา