โลโก้เว็บไซต์ สวส. แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก... SMART People ปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) นศ.ใหม่ ศิลปกรรมฯ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. แนะนำการใช้งาน IT เชิงรุก... SMART People ปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) นศ.ใหม่ ศิลปกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 482 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ " แนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา SMART People" ปีที่ ๓  สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีกำหนดการจัดโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน ๖ ครั้งด้วยกัน (ครั้งที่ ๑ นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ครั้งที่ ๒ นักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,ครั้งที่ ๓ นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และครั้งที่ ๔ - ๖ นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์)
   
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา สวส.มทร.ล้านนา จัดโครงการ " แนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา SMART People" ปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)  สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม และห้องโสตทัศนศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   
เป้าประสงค์การจัดโครงการฯ ด้วย สวส.มทร.ล้านนา ตระหนักและให้ความสำคัญตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ ผลิต จัดหา และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงและมีความสามารถในการใช้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เกิดความเข้าใจ มีทักษะในการใช้งานดังกล่าวฯ ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาเอง จนเกิดความเชี่ยวชาญสามารถประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพต่อไป รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย
   
รายละเอียดกิจกรรมของโครงการฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบการร่วมเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล โดยรายละเอียดกิจกรรมฯ ช่วงแรก บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน , เวลาการเปิด-ปิดให้บริการ ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media),การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (RMUTL ACCOUNT) ,การเปลี่ยน Password ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) , ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งาน Wifi (noc.rmutl.ac.th) ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา  ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการศึกษา การวิจัย , การใช้งาน VPN ,  การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ , บริการต่างๆ ของห้องสมุด ,คลังข้อมูลทางปัญญา ,บริการ E – Resourse ,บริการ ยืม-ต่อ ด้วยตนเอง แบบออลไน์, Booking RMUTL (ระบบจองห้องแบบออนไลน์), ห้องบริการสำหรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More  ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา รวมถึงการใช้งานระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร , SIS RMUTL (แอพพลิเคชั่น สารสนเทศสำหรับนักศึกษา), ความสำคัญของบัตรนักศึกษา, เป็นต้น 
 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://www.facebook.com/pg/ARITRMUTL.Official
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย,ธณพงค์ ชัญญาชัย,ณัฐพล วิโชนิตย์,อนุสรณ์ วงค์แปง สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา