โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดเวทีประลองหุ่น Micro Bit ของโรงเรียนมัธยมในเครื่อข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดเวทีประลองหุ่น Micro Bit ของโรงเรียนมัธยมในเครื่อข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4938 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ Micro Bit ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสรุปผลโครงการจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้คณาจารย์และนักศึกษานำองค์ความรู้เข้าไปบูรณาการการเรียนการสอนหรือมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศโรงเรียนแม่ปั๋ง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนถ้ำปิน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม และรางวัลชมเชย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยได้เกียรติจากอาจารย์ณรงค์ นันทกุศล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกิจการนักศึกษา มอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา