Website logo Curriculum (-) | Registration Center of Rajamangala University of Technology Lanna

Curriculumโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 11 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 11 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวิต 40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 71 หน่วยกิต
- กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 11
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 11
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
20002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
0 (0-2-0)
20002002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
0 (0-2-0)
20002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
0 (0-2-0)
20002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
0 (0-2-0)
20002005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
0 (0-2-0)
20002006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
0 (0-2-0)
(3) หมวดวิชาทักษะชีวิต 40
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4
20001101 ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยพื้นฐาน
2 (2-0-4)
20001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1 (1-0-2)
20001103 ภาษาไทยธุรกิจ
ภาษาไทยธุรกิจ
1 (1-0-2)
20001104 การพูดในงานอาชีพ
การพูดในงานอาชีพ
1 (1-0-2)
20001105 การเขียนในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
1 (1-0-2)
20001106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 8
20001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2 (2-0-4)
20001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2 (2-0-4)
20001203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
1 (0-2-1)
20001204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1 (0-2-1)
20001205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
1 (0-2-1)
20001206 การเขียนในชีวิตประจำวัน
การเขียนในชีวิตประจำวัน
1 (0-2-1)
20001207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 7
20001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2 (1-2-3)
20001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
2 (1-2-3)
20001306 โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
1 (0-2-1)
20009132 เคมี 2
Chemistry II
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 16
20001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2 (2-0-4)
20001402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2 (2-0-4)
20001403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
2 (2-0-4)
20001404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
2 (2-0-4)
20001405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
2 (2-0-4)
20009201 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
2 (2-0-4)
20009202 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
2 (2-0-4)
20009203 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics III
3 (3-0-6)
20009204 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics IV
3 (3-0-6)
20009205 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics V
3 (3-0-6)
20009206 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics VI
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
20001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2 (2-0-4)
20001502 ทักษะชีวิตและสังคม
ทักษะชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
20001503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
20001504 อาเซียนศึกษา
อาเซียนศึกษา
1 (1-0-2)
20001505 เหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1 (1-0-2)
20001506 วัฒนธรรมอาเซียน
วัฒนธรรมอาเซียน
1 (1-0-2)
20001507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2
20001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
1 (0-2-1)
20001602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
1 (0-2-1)
20001603 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
1 (0-2-1)
20001604 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
1 (0-2-1)
20001605 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
1 (0-2-1)
20001606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1 (1-0-2)
20001607 เพศวิถีศึกษา
เพศวิถีศึกษา
1 (1-0-2)
20001608 สิ่งเสพติดศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา
1 (1-0-2)
20001609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2 (1-2-3)
20001610 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
(4) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 71
- กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18
20011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2 (2-0-4)
20012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2 (1-2-3)
21001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
21001003 งานฝึกฝีมือ 1
งานฝึกฝีมือ 1
2 (0-6-2)
21001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2 (1-3-3)
21001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2 (1-3-3)
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24
21272001 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
21272002 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์
เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์
2 (1-2-3)
21272003 ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์
ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์
2 (1-3-3)
21272004 เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์
เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์
2 (1-3-3)
21272005 วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
3 (2-3-5)
21272006 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
3 (2-3-5)
21272007 วงจรดิจิตอลเบื้องต้น
วงจรดิจิตอลเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21272008 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
2 (1-3-3)
21272009 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
3 (2-3-5)
21272010 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 21
20011002 การเป็นผู้ประกอบการ
การเป็นผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
20011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (1-2-3)
20011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 (1-2-3)
20011005 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
1 (1-0-2)
20011006 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน
1 (1-0-2)
20011007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1 (1-0-2)
21272101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
21272102 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
21272103 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี
พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี
3 (2-3-5)
21272104 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเบื้องต้น
2 (1-2-3)
21272105 การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (2-3-5)
21272106 หุ่นยนต์เบื้องต้น
หุ่นยนต์เบื้องต้น
3 (2-3-5)
21272107 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
2 (1-3-3)
21272108 งานซ่อมบำรุงเมคคาทรอนิกส์
งานซ่อมบำรุงเมคคาทรอนิกส์
2 (1-3-3)
21272109 กลศาสตร์เครื่องมือกล
กลศาสตร์เครื่องมือกล
2 (2-0-4)
21272110 งานบริการเมคคาทรอนิกส์
งานบริการเมคคาทรอนิกส์
2 (0-6-2)
21272111 คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์
คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์
2 (2-0-4)
21272112 คอมพิวเตอร์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เครือข่าย
2 (1-3-3)
21272113 ระบบเอฟเอ็มเอส
ระบบเอฟเอ็มเอส
2 (1-3-3)
21272114 กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีการผลิต
2 (2-0-4)
21272115 งานเครื่องปรับอากาศ
งานเครื่องปรับอากาศ
2 (1-3-3)
21272116 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเบื้องต้น
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21272117 วงจรพัลส์และสวิตซ์ชิ่ง
วงจรพัลส์และสวิตซ์ชิ่ง
2 (1-3-3)
21272118 งานเครื่องมือกล
งานเครื่องมือกล
2 (1-3-3)
21272119 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
2 (2-0-4)
21272120 อินเตอร์เฟสเบื้องต้น
อินเตอร์เฟสเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21272121 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21272122 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
2 (1-3-3)
21272123 ระบบควบคุมการขับเคลื่อนเบื้องต้น
ระบบควบคุมการขับเคลื่อนเบื้องต้น
3 (2-3-5)
21272124 การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น
การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น
2 (1-3-3)
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4
21278001 ฝึกงาน
ฝึกงาน
4 (0-40-0)
21278002 ฝึกงาน 1
ฝึกงาน 1
2 (0-40-0)
21278003 ฝึกงาน 2
ฝึกงาน 2
2 (0-40-0)
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4
21278501 โครงการ
โครงการ
4 (0-12-0)
21278502 โครงการ 1
โครงการ 1
2 (0-6-0)
21278503 โครงการ 2
โครงการ 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา