โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการงานวิจัย นวัตกรรม ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการงานวิจัย นวัตกรรม ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ”สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์"
(THE 5th CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS
: CRCI-2018 ) โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการดีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเศเฉลิมพระเกียรติ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก
สำหรับการจัดงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกและวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานการวิจัยทั้งภาคโปสเตอร์แลภาคบรรยาย การเสวนาทางวิชาการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดแสดงประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในวาระครบรอบ 80 ปี "จากโรงเรียนช่างไม้ สู่ราชมงคลตาก"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา