โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 3794 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 

       นักศึกษาชายที่เกิดปี2541 หรือก่อนปี2541 ที่ยังไม่เคยผ่อนผันทหาร กับมหาวิทยาลัยฯ หรือเคยผ่อนผันทหารกับสถาบันเดิม
และไม่ได้เรียนวิชาทหาร ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันทหารที่มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
      ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 

1. แบบคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ รับที่หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร(ห้องพยาบาล)         
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด.35)             จำนวน 2 ฉบับ           
3. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)                จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน 2 ฉบับ          
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

 

* หมายเหตุ  หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด นักศึกษา อาจไม่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันทหารฯ

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองการศึกษาเชียงราย

โทร 053-723979 ต่อ1124 นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา