โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1823 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Changing Agents) จากประสบการณ์ที่ได้เข้ารับจากการอบรมนำมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและได้เข้าใจถึงการเป็นผู้ประกอบการด้าน Digital Start up ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่

นี้จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ที่ URL: https://goo.gl/8onnxh


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๕๓๐๕ หรือ ๐๘๐ ๑๓๕ ๕๐๒๐
นายภรัญยู ใจบำรุง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๕๓๐๖ หรือ ๐๘๔ ๓๖๓ ๗๐๖๑
หมายเหตุ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาราชการได้ตามสิทธิ์ในโครงการดังกล่าว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา