โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 5595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดแผนพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย  และนวัตกรรม  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ดำเนินงาน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการดำรงชีพและมีอาชีพที่มั่นคง ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาและประชาชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยการนำความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้เดิมของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมอาชีพและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

          เอกสารแนบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา