โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการและการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการและการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4089 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการและลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา  เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ โดยผลการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาฯ อย่างไม่เป็นทางการ นายกร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำที่ได้รับการลงคะแนนเลือกตั้งจาก มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา