โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 9038 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิตทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม4,421 ราย ในจำนวนนี้ มีบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีเหรียญทอง 9รายและรางวัลเรียนดีเหรียญเงิน  11 ราย
ในการนี้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ ว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา การที่ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า  การตั้งเป้าหมายไว้ให้แน่ชัด มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจที่ทำ  ข้อนี้อธิบายได้ว่า เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง ซึ่งคนเราต้องเดินทางไปให้ถึง  เมื่อรู้ว่าจะเดินทางไปในที่ใด ก็จะกำหนดได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไร จึงจะไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ การปฏิบัติกิจต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน หากตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนก่อน ก็จะสามารถกำหนดทิศทาง วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จนงานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญของเป้าหมาย พร้อมทั้งความจำเป็นของการตั้งเป้าหมายให้ทราบชัด แล้วนำไปยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน

ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยจัดการเรียนการสอนใน 6 จังหวัดได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน พิษณุโลก และตาก  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย 1 สถาบัน ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบ STEM for TVET เน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญสนับสนุนให้เกิดกระบวนการฝึกทักษะและวิธีการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมโดยความร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการตั้งศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ

 

ภาพ/ กองประชาสัมพันธ์  มทร.ล้านนา และกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา