โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวนที่ 9 มีนาคม 2560 จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ (คลิกดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา