โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้  “โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย – ปานกลาง”  โดย ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต หัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ 2 การเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้นณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

การศึกษาแนวทางการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย – ปานกลาง เป็นการศึกษาร่วมกันของ มทร.ล้านนา และการเคหะแห่งชาติซึ่งดูแลเรืองการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางโดยการกอ่สร้างแบบอุตสาหกรรมแบบชิ้นส่วนสำเร็จ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน การเคหะแห่งชาติจึงมีความสนใจจะศึกษาแนวทางการใช้ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จเพื่องานอุตสาหกรรมโดยสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และลดระยะการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของการก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังจะสามารถควบคุมความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

 


คลังรูปภาพ : สาขาโยธา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา