โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ในงาน RMUTKM+2  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชมเชยการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ในงาน RMUTKM+2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2056 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา  เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10  (Knowledge Management to Learning Organization : Km to Lo) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง มทร.ตะวันออกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยในพิธีปิด มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งผลปรากฏว่า หน่วยงานจากมทร.ล้านนา เรื่อง"การจัดการความรู้โดยการใช้วงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) เป็นเครื่องมือ" สามารถคว้ารางวัลชมเชยบทความ ประเภทอาจารย์และบุคลากร ซึ่งทีมงานประกอบด้วย นายนริศ กำแพงแก้ว  ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ และผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ สังกัด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 

 

สำหรับการประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์( RMUT KM+2)  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10  โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการจัดการความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จเพื่อใช้ในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของตนเองต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา