โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัดกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ปี 59 เน้นสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัดกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ปี 59 เน้นสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 กองกลางสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา จัดการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานและคณะต่าง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในทีประชุมได้เห็นควรให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2559 จัดแข่งขันใน 5 ชนิดกีฬาต่างๆดังนี้ ฟุตบอลชาย 7 คน แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอล ชาย/หญิง และเปตอง ชาย/หญิง และกีฬามหาสนุก ซึ่งได้แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 6 กลุ่มสีดังนี้

กลุ่มสีแดง ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสีเขียว ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร,วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กลุ่มชมพู ประกอบด้วยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสีฟ้า ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กลุ่มสีเหลือง ประกอบด้วยกองงานภายในสำนักงานอธิการบดี

กลุ่มสีม่วง ประกอบด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  สำนักงานตรวจสอบภายใน งานวิเทศสัมพันธ์ และกองประชาสัมพันธ์

 โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ เวลา 09.00 น. สนามฟุตบอล มทร.ล้านนา สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โทร.1010 (ตารางการแข่งขัน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา