โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดตามโครงการพัฒนา โคก หนอง นา บ้านวิถีไทย น่าน และโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดตามโครงการพัฒนา โคก หนอง นา บ้านวิถีไทย น่าน และโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และ ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนา โคก หนอง นา บ้านวิถีไทย น่าน  โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และ อ.ปิยะนุช สินันตา ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเยี่ยมชมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
     จากนั้น รักษาการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ร่วมประชุมหารือ ติดตามความคืบหน้า และให้เกียรติตัดต้นกัญชาเพื่อการแพทย์ ในโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ตามความร่วมมือของ มทร.ล้านนา น่าน กับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด โดยมีผู้บริหารบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือการดำเนินงานด้านต่างๆออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา