โลโก้เว็บไซต์ ชาวราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมวันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565 น้อมสำนึกในหลวงรัชกาลที่ 9  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชาวราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมวันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565 น้อมสำนึกในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องใน“วันพระราชทานนามราชมงคล ประจำปี 2565” โดยในเวลา 07.30 น.เป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นการประกอบพิธีน้อมสำในพระมหาธิคุณ ณ ศาลาราชมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”อันหมายถึง “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา “เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก

( ++คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม กิจกรรมทำบุญตักบาตร  // กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา