โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1762 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยอธิการบดีร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้และประธานสภาอุตสาหกรรม วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา