โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทย์ฯ เป็นวิทยากรการอบรมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทย์ฯ เป็นวิทยากรการอบรมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมือวันที่ 20 สิงหาคม 2565 อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อาจารย์สาขาอุสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกี่ยรติเป็นวิทยากร ในการอบรมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสร้างกระบวนการคิดในวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของตัวนักศึกษา ณ หอประชุมชั้นล่างอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมี ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการอบรมกว่า 150 คน

ขอขอบคุณ ภาพ /ข่าว แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา