โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ เป็นประธานในพิธี มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

          ในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ร.9)" , "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย (ร.9)" , "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย (ร.9)" และนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย จากหลักสูตร-สาขา ของคณะต่างๆ และได้มีการจัดประกวด-แข่งขัน ได้แก่

- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลการแข่งขัน :
   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
   / ที่ 1 ด.ญ.ศรัณย์ภัทร อุปจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 
   / ที่ 2 ด.ญ.วริศรา เจริญผล โรงเรียนราชานุบาล 
   / ที่ 3 ด.ญ.ณัฐกฤตา คำวัง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   / ที่ 1 นายคณพศ กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
   / ที่ 2 ด.ญ.มิ่งกมล วัยวัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
   / ที่ 3 ด.ญ.เขมจิรา อนันต์ โรงเรียนปัว
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   / ที่ 1 นายชนาธิป ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
   / ที่ 2 นายปวริศ จิตอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
   / ที่ 3 นายจิรวรรธ แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

- การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน :
   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
   / ที่ 1 ด.ญ.สิรินภา ศิริเมทิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 
   / ที่ 2 ด.ญ.ณัฐณิชา เมฆแสน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 
   / ที่ 3 ด.ญ.พิมพ์ชนก พึ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านสกาดใต้
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   / ที่ 1 น.ส.พิชญาภัคค์ มีเล้ โรงเรียนปัว 
   / ที่ 2 ด.ช.ปฐมพงศ์ พรมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
   / ที่ 3 ด.ย.ณิชาภา เหล่าอารยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   / ที่ 1 น.ส.นภสร หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
   / ที่ 2 น.ส.ปภัสสร มัยราช โรงเรียนศรีนครน่าน 
   / ที่ 3 น.ส.พชิราพร พลธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

- การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางเคมี ผลการแข่งขัน :
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   / ที่ 1 นายเพลงเอก เสนรัตน์ , นายวิศรุต ส่างกอน , น.ส.ธัญลักษณ์ ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน
   / ที่ 2 นายณัฐพล เขื่อนแก้ว , น.ส.รุจิรา อินไชย , น.ส.สิตานันท์ มังคละ โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม
   / ที่ 3 นายธนวัตน์ ศิริรัตน์ , น.ส.หฤทชญา แสงเขื่อนแก้ว , น.ส.ณัฐกฤตา พันธุ์เหม โรงเรียนปัว

- การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา ผลการแข่งขัน :
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   / ที่ 1 นายพุฒิพงศ์ แก้วใหม่ โรงเรียนบ้านหลวง 
   / ที่ 2 น.ส.ธันยชนก แช่มเอี่ยม โรงเรียนทุ่งช้าง 
   / ที่ 3 น.ส.สิริกัญญา วังกานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

- การประกวด Motion infographic
- การแข่งขัน E-Sport
- การประกวดกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

          โดยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ.2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

          ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18–24 สิงหาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ จนได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญ ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 18–24 สิงหาคม 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา